Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea si ocrotitoarea copiilor”-5 martie

Trimite acest articol mai departe!

Icoana Maicii Domnului „Îndrumatoarea și ocrotitoarea copiilor” este una dintre icoanele făcătoare de minuni în fața căreia sunt înălțate rugăciuni către Maica Domnului pentru ca aceasta să reverse peste copii binecuvântări trupești și duhovnicești după trebuința fiecăruia.

Fragment din Evanghelia zilei: Ioan, Cap. 1, 51:

„Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.”

Locație

O copie a acestei sfinte icoane se găsește în prezent în Catedrala Kazan din Moscova.

Catedrala Kazan, cunoscută oficial drept „Catedrala Maicii Domnului din Kazan”, este o biserică ortodoxă rusă situată în colțul de nord-vest al Pieței Roșii din Moscova, Rusia. Actuala clădire este o reconstrucție a bisericii originale, care a fost distrusă la ordinul lui Iosif Stalin în 1936.

Prăznuire

Ziua de pomenire a acestei icoane este 5 martie.

Iconografie

Maica Domnului este reprezentată cu Pruncul Iisus, care stă așezat pe mâna ei stângă și este îmbrăcat ca un sărac. Mâna dreaptă a lui Hristos este întinsă în sus spre chipul Preacuratei Fecioare.

Istoric

Ceace se cunoaște despre această sfântă icoană este faptul că până în anul 1917 ea s-a aflat spre închinăciune în Catedrala Kazan din Moscova. După distrugerea sfântului lăcaș de către atei în perioada comunistă, icoana a fost pierdută.

În prezent în această Catedrală care a fost reconstruită, există o copie a făcătoarei de minuni, cunoscută în toată lumea pentru minunile sale.

Minuni

În fața acestei icoane se roagă părinții pentru copii lor, cerând Fecioarei să-i ia sub sfânta ei ocrotire, să le dea pricepere și să le umple inima de înțelepciune.

Cuvântul Domnului și Rugăciuni:

Evanghelia după Luca, Cap. 24, 13-35:

 1. Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus.
 2. Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea.
 3. Şi pe când vorbeau şi se întrebau între ei. şi Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei.
 4. Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască.
 5. Şi El a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul cu altul în drumul vostru? Iar ei s-au oprit, cuprinşi de întristare.
 6. Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către El: Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea?
 7. El le-a zis: Care? Iar ei I-au răspuns: Cele despre Iisus Nazarineanul, Care era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor.
 8. Cum L-au osândit la moarte şi L-au răstignit arhiereii şi mai-marii noştri;
 9. Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi, cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea.
 10. Dar şi nişte femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis-de-dimineaţă la mormânt,
 11. Şi, negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu.
 12. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.
 13. Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au spus proorocii!
 14. Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?
 15. Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El.
 16. Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe.
 17. Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu noi că este spre seară şi s-a plecat ziua. Şi a intrat să rămână cu ei.
 18. Şi, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a dat lor.
 19. Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; şi El s-a făcut nevăzut de ei.
 20. Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?
 21. Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei,
 22. Care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi S-a arătat lui Simon
 23. Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.

Evanghelia după Ioan, Cap. 1, 43-51

 1. A doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi.
 2. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
 3. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.
 4. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi.
 5. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
 6. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin.
 7. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.
 8. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea.
 9. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

Acatistul icoanei Maicii Domnului „Îndrumatoarea si ocrotitoarea copiilor”

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă..., și acum…

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori)

 Slavă..., și acum...

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău.

Dacă este preot de față, zice:

Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin.

Dacă nu este preot de față, diaconul, monahul sau mireanul va rosti:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul Nostru, miluește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință:

Miluiește-ne pe noi, Doamne, mi­lu­iește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugă­ciune a­du­cem Ție, ca unui Stăpân, noi păcă­toșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă...,

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărăde­legile noastre, ci caută și acum ca un milos­tiv și ne izbăvește pe noi de vrăj­mașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum...,

Al Născătoarei de Dumnezeu:

Ușa mi­lostivirii deschide-o nouă, bi­necu­vân­tată Născătoare de Dum­ne­zeu, ca să nu pierim cei ce nădăj­duim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mân­tuirea neamului creștinesc.

Crezul:

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor

Şi viaţa veacului ce va să fie.

Amin.

Doamne milueste (de 12 ori)

Slavă..., Și acum...,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru!

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta.

Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.

Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.

Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.

Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.

Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.

Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă..., Și acum...,

Aliluia, aliluia, aliluia, slava Tie, Dumnezeule! (de trei ori)

Si îndată se cântă pe glasul al 4-lea:

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă,  binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori)

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Către Născătoarea de Dumnezeu, a­cum cu osârdie să alergăm noi, pă­cătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, mi­los­tivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi de­șerți, că pe tine, singură nădejde te-am câș­ti­gat (de două ori).

Slavă..., Și acum...

Nu vom tăcea, Născătoare de Dum­nezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevred­nicii. Că, de nu ai fi stat tu îna­inte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu izbă­vești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta

Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.

Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.

Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.

Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.

Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.

Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

Că de ai fi voit jertfă, Ți-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Condacele si Icoasele

Comdacul 1

Îndrumătoare milostivă și bună ocrotitoare, preacurată Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi, îți aducem cântare de mulțumire plină de recunoștință, iar tu, având putere nebiruită, izbăvește-ne copii din toate primejdiile, ca să-ți strigăm cu lacrimi: Binecuvântează-ne copii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția Cerească!

Icosul 1

Roagă-te Fiului și Dumnezeului tău, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, să trimită copiilor noștri un Înger din cer, așa cum și ție ți-a fost trimis, ca mare ocrotitor, Arhanghelul Gavriil, și învrednicește-ne  să strigăm către tine unele ca acestea:

Binecuvântează-ne copiii, ca să fie îngeri pământeșți;

Binecuvântează-ne copiii, pentru a ajunge oameni cerești;

Binecuvântează-ne copiii, pentru a fi slujitorii lui Hristos;

Binecuvântează-ne copiii, îndreptându-le pașii spre sfânta biserică;

Binecuvântează-ne copiii, spre a spori în viața duhovnicească;

Binecuvântează-ne copiii, ca să strige ție: Bucură-te  ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!

Binecuvântează-ne copiii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 2

Primește-ne, Fecioară și Maică, rugăciunea izvorâtă din grijă părintească, prin care îți cerem ajutorul pentru copiii noștri, și acoperă-i sub cinstita și milostiva ta ocrotire, încât și ei să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Dăruiește copiilor noștri înțelegere, pentru a cunoaște cum să-ți slujească ție cu pricepere; umple inimile lor cu înțelepciune cerească și fă-i să o iubească doar pe aceasta și să disprețuiască cele lumești, că nu vom opri buzele noastre a striga ție unele ca acestea:

Binecuvintează-ne copiii, ca să cunoască binele, nu și păcatul;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie înțelepți ca șerpii și neprihăniți ca porumbeii;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie iscusiți în fața ispitelor diavolești;

Binecuvintează-ne copii, ca să viețuiască urmând exemplul Sfinților;

Binecuvintează-ne copiii în curăție neprihănită;

Binecuvintează-ne copiii și-i hrănește cu laptele înțelepciunii tainice a lui Dumnezeu, pe care să o caute în toate zilele vieții lor;

Binecuvintează-ne copiii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 3

Puterea Celui preaînalt să se reverse peste copiii noștri prin neîncetatele tale rugăciuni înaintea Fiului tău, ca prin această putere să ajungă să cunoască mila ta toți cei ce aleargă la Dumnezeu cu credință și să-I strige lui: Aliluia!

Icosul 3

Știm că de la Domnul am primit pruncii; de aceea, voim să-i vedem scriși în Cartea Vieții, izbăviți de chinul cel veșnic și moștenitori ai fericirii veșnice. Pentru aceasta, preacurată Fecioară, pleacă urechea ta către ruga noastră, când strigăm ție acestea:

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie fii ai luminii;

Binecuvântează-ne copiii, ca să ajungă vrednici de chemarea Domnului;

Binecuvintează-ne copiii , ca să cunoască frumusețea smereniei;

Binecuvintează-ne copiii, ca să se nevoiască spre a dobândit Duhul Sfânt;

Binecuvintează-ne copiii, pentru a se strădui să ajung în Raiul dorit;

Binecuvintează-ne copiii, pentru a deveni împreună cetățeni cu Sfinții;

Binecuvintează-ne copii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 4

Simțind înăuntru nostru viforul gândurilor de îngrijorare și dorind să-i ajutăm pe copiii noștri să guste din bucuriile vieții duhovnicești, ne rugăm Tie cu lacrimi, Preacurată, și, amintindu-ne de milele tale cele mari, cântăm Fiului Tău cu nădejde și cu inima plină de pocăință: Aliluia!

Icosul 4

Auzindu-ți  glasul care strigă către Fiul Tău: „Păstrează-i  în a ta moștenire pe cei pe care pururea mi i-ai dat mie”, ne întindem mâinile și inima către bunătatea ta ce iubitoare, rugându-te fierbinte să ne păstrezi copiii printre slujitorii lui Hristos și să ne împlinești rugăciunea:

Binecuvintează-ne copiii,  în moștenirea ta cea preasfântă;

Binecuvintează-ne copiii,  sub ocrotirea Sfinților tăi;

Binecuvintează-ne copiii, ca să împlinească toate poruncile Domnului;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie iubitori de osteneală spre folos; ca să urce necontenit către Ierusalimul ceresc;

Binecuvintează-ne copiii, ca să caute ajutor la tine totdeauna;

Binecuvintează-ne copii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 5

Fie ca Hristos Fiul tău, Preasfântă fecioară, cel ce este Lumina lumii, să strălucească în inimile copiilor noștri razele harului Său sfințitor, ca ei să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzându-ne rugăciunea sârguitoare care se înalță ca tămâia întru slava ta, nu-ți întoarce fața de la copiii noștri, nici chiar când ei se îndepărtează de tine, ci auzi strigătul buzele noastre care-ți cântă:

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie săraci în mândrie, dar bogați în smerenie;

Binecuvintează-ne copiii, ca să-și plângă păcatele, pentru a primit mângâiere duhovnicească;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie blânzi și să moștenească pământul;

Binecuvintează-ne copiii, ca să flămânzească și să înseteze de dreptate, pentru a se sătura;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie milostivi și să fie miluiți de Domnul;

Binecuvintează-ne copiii, ca să aibă inima curată pentru a-l vedea pe Dumnezeu;

Binecuvintează-ne copii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

 

Condacul 6

Noi, toti credincioșii te numim pe tine, Fecioară, Maica Vieții, apărătoarea celor orfani, a văduvelor, a mamelor și a tuturor copiilor născuți și nenăscuți, pentru care Îi cântăm cu mulțumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Cu strălucirea harului ceresc povățuiește-ne copiii, ca fiind luminați de tine, Fecioară, se poată vedea calea către viața veșnică și să o urmeze, păziți sub al tău acoperământ în Biserica Fiului tău. Pentru aceasta auzi-ne pe noi care grăim ție:

Binecuvintează-ne copiii, ca lumina vieții lor să strălucească înaintea oamenilor, încât aceștia, văzând faptele lor cele bune să-L slăvească pe Tatăl din ceruri;

Binecuvintează-ne copiii, ca luminați de Fiul tău, întru lumina Lui să vadă lumină;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie făcători de pace și fii a lui Dumnezeu prin har;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie călăuziți de Hristos-Sfeșnicul cel minunat către locașurile Drepților;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie blânzi și smeriți și se cutremure în fața cuvântului Dumnezeu;

Binecuvintează-ne copiii, ca să te iubească pe tine și pe Fiul tău nu doar cu mintea, ci și cu inima lor;

Binecuvintează-ne copiii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 7

Dorindu-le copiilor noștri mântuirea, cu lacrimi stăm înaintea preacinstitei tale icoane, Stăpână; nu ne trece cu vederea rugăciunea, ci mijlocește pentru ei către Fiul tău, Căruia îi cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Cu ajutorul minunat și de nepătruns al Fiului tău, călăuzește-ne copiii cu mâna ta cea milostivă sub al tău sfânt acoperământ, ca să-ți strigăm ție din inimă curată:

Binecuvintează-ne copiii, ca să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Sa;

Binecuvintează-ne copiii, ca să nu hulească împotriva Duhului Sfânt;

Binecuvintează-ne copiii, să meargă pe calea cea strâmtă, care duce la viață veșnică;

Binecuvintează-ne copiii, să facă voia lui Dumnezeu în tot locul;

Binecuvintează-ne copiii, ca să ajungă lumină a lumii;

Binecuvintează-ne copiii, ca să se numere printre cei aleși ai tăi;

Binecuvintează-ne copiii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 8

Unde vor găsi copiii noștri bucurie și mângâiere, pribegind prin valea mult primejdioasă și zbuciumată a lumii, dacă nu la tine, Preacurată? Călătorește împreună cu ei și învață-i calea cea dreaptă, ca să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Pentru toți ești Maică milostivă, Stăpână, noi cei toți dorim să fim numărați printre fiii tăi duhovnicești. De aceea, ne încredințăm copiii în mâinile tale și cu umilință te rugăm:

Binecuvintează-ne copiii, ca să rămână în trezvie și să se roage pentru a nu cădea în ispită;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie părtași fericirii cerești pentru care ei au fost născuți;

Binecuvintează-ne copiii, în curăția copilăriei, că al lor este Împărăția lui Dumnezeu;

Binecuvintează-ne copiii, ca să dorească a sluji, nu a fi slujiți;

Binecuvintează-ne copiii, ca să se îndepărteze de orice lucru necurat;

Binecuvintează-ne copiii, ca să aibă nădejde în purtarea de grijă a Domnului;

Binecuvintează-ne copiii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 9

Umple de bunătăți sufletele și inimile copiilor noștri, îndepărtândi-i de duhul cel rău al necredinței și dând fiecăruia după trebuință din milostivirea ta cea nemăsurată, ca să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Păzește-ne copiii de predicatori mincinoși, care glăsuiesc neadevăruri despre mijlocirea ta cea atotputernică, Maică-Fecioară, și încredințează-i de ajutorul tău, când grăim către tine cu credință:

Binecuvintează-ne copiii, ca să stea cu tărie împotriva necredinței;

Binecuvintează-ne copiii, ca să se împotrivească învățăturilor hulitoare;

Binecuvintează-ne copiii, ca să nu primească pe învățătorii rătăciți;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fugă de duhul lumii și de amăgirile diavolești;

Binecuvintează-ne copiii, ca să se îndepărteze de rău și să facă binele;

Binecuvintează-ne copiii, ca să-și iubească  vrăjmașii și să se roage pentru ei;

Binecuvintează-ne copiii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 10

Vrând să mântuiască lumea, Fiul tău s-a pogorât din ceruri, ca să-i cheme pe păcătoși la pocăință, iar nu pe cei drepți. Pentru aceasta, Preacurată, roagă-te Lui ca și copiii noștri, izbăviți de cursele vrăjmașului prin mijlocirea ta, să-i cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Împărăteasa cerului,  înconjoară-ne copiii cu ziduri ce nu pot fi străpunse de vrăjmașul mântuirii, ca, sub acoperământul tău binecuvântat, să învețe a săvârșit faptele credinței, pentru care ne rugăm ție: Binecuvintează-ne copiii, ca să împlinească fără șovăire e voia Dumnezeu;

Binecuvintează-ne copiii, ca să urască păcatul și pe ispititor;

Binecuvintează-ne copiii, ca să iubească binele și toată virtutea;

Binecuvintează-ne copiii, ca să urce pe scara vieții plăcută ție, zi de zi;

Binecuvintează-ne copiii, ca să-și îndrepte privirea spre mila ta în mijlocul durerilor;

Binecuvintează-ne copiii, ca să slujească în ascultare și curăție;

Binecuvintează-ne copiii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 11

Născătoare de Dumnezeu, învrednicește-ne copiii să laude întotdeauna mijlocirea ta neclintită și, cu harul cel dat ție de sus, îndreaptă buzele lor să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ceea ce ești Maica Soarelui dreptății, fă ca viețile copiilor noștri să fie pline de căldura credinței, iar inimile lor să se învăpăieze, zi și noapte, de dragoste pentru tine, pentru Fiul tău și pentru aproapele lor, că din suflet strigăm ție:

Binecuvintează-ne copiii, ca să te iubească cu toată inima și mintea lor:

Binecuvintează-ne copiii, ca să-și deschidă buzele pentru a lăuda mila ta;

Binecuvintează-ne copiii, ca să aștepte cu lacrimi de bucurie venirea Fiului tău;

Binecuvintează-ne copiii, într-un lucrarea minții și neîncetată rugăciune;

Binecuvintează-ne copiii, ca să stea înaintea ta cu bună-cuviință;

Binecuvintează-ne copiii, ca să aducă roade bune la vreme;

Binecuvintează-ne copiii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 12

Umple inimile copiilor noștri de harul negrăit al Sfântului Duh, ca să-L iubească doar pe Fiul și Dumnezeul tău și pe tine, Preabună, încât noi, fiind însuflețiți de binefacerile tale, să cântăm Dumnezeului  a toate: Aliluia!

Icosul 12

Cântând noi bunătatea ta cea iubitoare de oameni, stăpână, ne rugăm ție, care îi rănești și miluiește pe copii: nu înceta să mijlocesc pentru ei înaintea fiului tău, că totul este ție cu putință! De aceea, grăim ție cu smerenie:

Binecuvintează-ne copiii, ca să se umple de Duhul Sfânt;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie vrednici de asta de-a dreapta Fiului tău;

Binecuvintează-ne copiii, ca să ducă o viață de sfințenie;

Binecuvintează-ne copiii, ca să meargă cu stăruință pe calea dreptei credințe;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie desăvârșiți, precum Tatăl nostru Cel ceresc desăvârșit este;

Binecuvintează-ne copiii, ca să fie iei bucurie Fiului tău și nouă;

Binecuvintează-ne copiii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de Împărăția cerească!

Condacul 13

Prealăudată Maică a mult milostivul nostru Domn Iisus Hristos, primește această puțină rugăciune pentru copiii noștri și acoperă-i cu milostivirea ta; învrednicește-i să gândească, să cunoască, să vorbească și să înfăptuiască doar cele plăcute lui Dumnezeu și de folos pentru mântuire, ca, dobândind fericirea cea veșnică, să cânte Preasfintei Tremi: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori. Apoi, se citește iarăși Icosul 1,  după care se rostesc aceste rugăciuni:

Rugăciune a părinților pentru copii lor

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Maicii Tale Preacurate, ascultă-ne pe noi, nevrednicii, și călăuzește-i cu milostivire pe copiii noștri, robii Tăi (Numele). Miluiește-i și mântuiește-i pe ei pentru numele Tău cel sfânt. Doamne, iartă-le toate păcatele, cele cu știință și cu neștiință, ca să fie desăvârșiți înaintea Ta. Stăpâne, așează-i pe ei pe calea cea dreaptă a poruncilor Tale și luminează-le mințile cu lumina ta, pentru mântuirea sufletelor și sănătatea trupurilor lor . Binecuvintează-i, Doamne, acasă, la școală, în călătorie și în tot locul stăpânirii Tale. Ferește-i de orice vătămare și de moartea năprasnică. Păzește-i pe ei, Doamne, de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, de primejdii, răutăți și nenorociri. Vindecă-i, Doamne, de orice boală, izbăvește-i de toată necurăția și alină-le suferințele duhovnicești. Dă-le lor Doamne, harul Sfântului Duh și viață îndelungată; dă-le lor evlavie, dragoste sănătoasă și curată și viețuire în pace cu aproapele lor. Sporește-le și întărește-le agerimea minții și puterea trupească pe care le-ai dat-o lor, Doamne.  Învață-i să ducă o viață plină de evlavie și, dacă îți este plăcut Tie, dă-le lor viață cinstită de familie și nașterea de prunci. Trimite binecuvântarea Ta părintească peste copiii noștri, robii tăi, atât în vremea de acum a vieții lor pământești, cat și în Împărăția ta cea veșnică. Amin.

Altă rugăciune a părinților pentru copii

Doamne, Făcătorul tuturor, tu m-ai învrednicit să fiu mamă (părinte) și, prin bunătatea ta, mi-ai dăruit copii; îndrăznesc să spun: acești copii sunt ai Tăi, pentru că tu le-ai dat suflare, i-ai înzestrat cu suflet nemuritor și i-ai renăscut prin botez, primindu-i în sânul Bisericii tale. Trimite peste mine ajutorul tău plin de har, pentru a-mi crește copiii pentru slava numelui Tău.

Dă-mi răbdare și putere să fac voia Ta. Invață-mă să sădesc în inimile lor frica de Dumnezeu, care este rădăcina adevăratei înțelepciunii, pentru ca în toată viața lor să tresalte la cuvintele tale. Deschide-le lor mintea spre înțelegerea Legii Tale. Ajută-i ca, până la sfârșitul zilelor lor, să simtă purtarea Ta de grijă în toată vremea și în tot locul. Sădește în inimile lor dezgustul pentru păcat, pentru a viețui ei fără prihană. Tată ceresc, umple viața lor cu binecuvântarea ta, nu-i lipsi în această viață de pâinea cea de toate zilele, și trimite-le lor tot ceea ce au trebuință în lumea aceasta, dar ajută să agonisească și binecuvântările tale veșnice. Fii milostiv față de ei când păcătuiesc înaintea Ta; nu privi la păcatele tinereții și ale neștiinței lor; pedepsește-i cu blândețe și milostivește-te spre ei cu îndurare. Nu-ți întoarce fața de la ei în ziua când vor simți durerea, ca să nu cadă în ispite mai puternice decât pot îndura. Acoperă-i cu mila Ta, trimițându-le înger care să-i însoțească și să-i apere. Nu-mi părăsi copiii, Doamne, și dăruiește le ceea ce le este de folos pentru mântuire. Amin.

Rugăciune către Maica Domnului pentru toți copiii

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește și apară pe copiii noștri, pe toți tinerii și nou născuții, pe cei botezați, pe cei fără de nume și pe cei aflați în pântecele mamei lor. Ocrotește sub acoperământul tău, păzește-i în frica lui Dumnezeu și în ascultare față de părinții trupești și duhovnicești. Roagă-L pe Fiul tău și Dumnezeu să le dăruiască tot ce le este de trebuință pentru mântuire, că pe toți îi încredințăm grijii tale de mamă, ceea ce ești apărătoare Dumnezeiască pentru robii tăi. Amin.

Rugăciune către îngerii păzitori ai copiilor

Sfinților Îngeri, apărătorii copiilor noștri, păziți pe ei de săgețile diavolești și de păcate, feriți-i de răutatea oamenilor și păstrați inimile lor în curăție îngerească, spre mântuirea lor. Amin.

Rugăciune pentru copiii cu dificultăți la învățare

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care Te-ai  sălășluit în inimile celor 12 apostoli și, cu puterea harului Duhului Sfânt pogorât în chipul limbilor de foc, ai deschis buzile lor ca să poată vorbi în alte limbi, trimite și acum pe Duhul Tău cel Sfânt peste copiii noștri, robii tăi, și sădește în inimile lor sfintele scripturi cele insuflate de Tine, precum și toată învățătura cea bună, ca, sporindu-și cunoștințele folositoare și propășind în viață și în credință, să Te slăvească pe Tine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

După citirea rugăciunii, se cântă la strană Condacul unu, în timpul căruia preotul clădește. Apoi rostim:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și prea nevinovată și Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Dacă este preot, rostește Ectenia întreită, apoi face Otpustul mic. În lipsta preotului, încheiem, zicând:
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul Nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Bibliografie

Istoria si  Acatistul icoanei Maicii Domnului „Îndrumatoarea si ocrotitoarea copiilor”-Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa.

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact